Havnereglement 2020

 

Havnereglement

for Hamar Fiskerforenings båthavn på Fagervik.

§1 – Båtplasser

For å fremme et aktivt miljø på Fagervik skal styret i Hamar Fiskerforening tildele båtplasser på grunnlag av følgende kriterier:

  1. Søker skal være medlem i Hamar Fiskerforening.
  2. Søker skal vise aktiv interesse for Hamar Fiskerforenings virksomhet, dreggefisket på ​Mjøsa eller Fagervik med båthavn.
  3. Søkeransiennitet og dugnadsinnsats.

Hamar Fiskerforenings styre administrerer søkerliste og fører oversikt over fordeling av båtplasser med medlemmets navn, båttype, registreringsnummer og eventuelt andre kjennetegn på båten.

Alle båter som har fått anvist plass skal benytte denne og ha klistremerke med bryggeplass-nummer lett synlig.

Det er ikke tillatt å ha båter over 26,2 fot total lengde, dvs. maksimal lengde på båt 8,0 meter inklusive badeplattform, baugspyd, motor etc.

I forbindelse med reparasjoner og andre forhold i havna må det aksepteres å bytte plass etter havnesjefens anvisning. I spesielle situasjoner, som for eksempel flom og ekstreme værforhold, kan båteiere bli henvist til annen plass midlertidig.

Framleie av båtplass skal skje via havnesjefen og kun til medlemmer som oppfyller kriteriene for tildeling av båtplass. Framleie utover to år er ikke tillatt. Etter to år kan båtplass som leies ut, eller ikke benyttes som fast plass for egen båt, bli inndratt og fordelt til medlemmer som oppfyller kriteriene for tildeling av båtplass.

Eier av båtplass som leies ut, må fortsatt betale havneavgift. Leietaker av plass skal også betale havneavgift.

Oppsigelse av båtplass skal meddeles skriftlig til Hamar Fiskerforenings styre. Havneavgift som er fakturert for sesongen skal betales og refunderes ikke.

§2 – Avgifter
Havneavgift og andre avgifter fastsettes av Hamar Fiskerforenings årsmøte og blir fakturert innen 15. mai.

Båter det ikke er betalt avgift for eller som er plassert i strid med havnesjefens anvisninger eller uten hans tillatelse, vil bli forlangt fjernet. Hvis dette ikke etterkommes kan havnesjefen fjerne båten på båteiers ansvar og kostnad.

§3 – Fortøyninger etc.
Båteier plikter å holde forsvarlig fortøyning med fire fester og tilstrekkelig med fendere. Strekkavlaster skal være av gummi. Utskifting av fortøyningsutstyr kan forlanges av havnesjefen og må utføres omgående.
Båteier skal ikke gjøre endringer i bryggeelementene eller flytte utriggere uten først å ha fått godkjenning av havnesjefen. Konstruksjonsmessige endringer på brygge eller utrigger skal godkjennes av havnesjef.

§4 – Skader
Båteiere eller andre som forårsaker/oppdager skade på brygger eller annet utstyr i eller ved havna skal straks melde fra til havnesjefen som vurderer nødvendige tiltak.

Den som forårsaker skade er erstatningspliktig.

Klager over forhold i havna skal rapporteres til styret i Hamar Fiskerforening.

§5 – Kjøring i havnebassenget
Inn og utkjøring i havna skal foregå med maks 3 knop og forsiktighet skal utvises så ikke andre båter sjeneres.

Der er ikke tillatt å oppta bryggepartier som er beregnet på serviceinnretninger eller gjesteplasser unødig.

§6 – Orden og renhold
Det er ikke tillatt å kaste avfall eller annet som forurenser havneområdet. Spesialavfall som spillolje, batterier etc. skal hver enkelt fjerne fra området.

Løse gjenstander, joller, gummibåter el. skal ikke legges på bryggene eller forlates på steder hvor de kan være til hinder eller sjenanse for andre.

Enhver har ansvar for at sin båtplass ikke forlates før alt er ryddig og i orden.

§7 – Tilsyn
Båteier skal sørge for regelmessig tilsyn av båten i båthavna og i vinteropplag.

I spesielle situasjoner, som for eksempel ekstreme værforhold og flom, må båteier være ekstra aktpågivende og forsikre seg om at alt er i orden.
Havnesjefen har tilsyn med båthavna mens båteierne har ansvar for egen båt.

§8 – Vinteropplag
Vinteropplag av båter kan skje ved «lagringstomten» ved Jessnesvegen. Det skal forhåndsgodkjennes. Båteiere skal ha godkjennelse av havnesjefen for å lagre båt på Fagervik, og det skal skje på anvist plass. Båteier plikter å holde solid opplags-/støttemateriell. Havnesjefen kan nekte båteieren å bruke opplagsutstyr som kan være til fare eller sjenanse for andre. Båteieren har selv ansvaret for båten og eventuelle skader den påfører andre båter under opplag.

§9 – Opprydding
Båter som står i opplag på Fagervik skal være fjernet eller sjøsatt innen 1. juni eller så fort vannstanden tillater det. Opplagsmateriell skal fjernes fra området umiddelbart og plassen skal om nødvendig rakes. Båter og båthengere som ikke står i opplag skal ikke hensettes på Fagervik uten avtale med havnesjef.
Skilting og andre anvisninger skal respekteres og følges.

 

§10 – Ferdsel og parkering.
All motorisert ferdsel på land i havneområdet er forbudt, med unntak av nødvendig kjøring i forbindelse med vedlikehold i havna og sjøsetting og landsetting av båter.

Parkering skal bare skje på parkeringsplassen på Fagervik. Parkering på molo og i havneområdet forøvrig er ikke tillatt.

Overtredelser av havnereglementet og klanderverdig adferd kan føre til bortvisning fra Fagervik for kortere eller lengre tid.

§11 – Dugnad
Eiere av båtplass på Fagervik, plikter å møte på minst en dugnad hvert år. Dugnadsdatoer er siste helg i april (Lørdag) og andre helg i oktober (Lørdag) Informasjon blir lagt ut på hjemmeside. Det er eier av båtplass sitt ansvar å holde seg oppdatert om dugnad. Havneavgiften innkreves i 2 omganger, hvor første del forfaller 01.05. Andre del, kr 1000,- innkreves 1. kvartal påfølgende år for de som ikke har deltatt med dugnadsarbeid.

§12 – Gjester
Gjestende båtfolk skal følge havnereglementet og rette seg etter havnesjefens instruksjoner.

Kun båter hvor eier overnatter i båten kan ligge på gjesteplass natten over.

§13 – Informasjon
Havnereglementet og annen viktig informasjon slås opp på oppslagstavla på Fagervik og legges ut på Hamar Fiskerforenings internettside www.hamar-fiskerforening.no

§14 – Ansvar
Hamar Fiskerforening er ikke ansvarlig for tap eller skade av noen art som blir påført medlemmene eller besøkende, deres båter eller utstyr mens det befinner seg i havneområdet eller på Fagervik. All ferdsel i disse områdene skjer på eget ansvar.

§15 – Endringer i havnereglementet
Ved større endringer, dvs. fjerning av eller tilføyelse av nye paragrafer i havnereglementet skal dette godkjennes av årsmøtet i Hamar Fiskerforening. Mindre endringer kan foretas av styret og legges fram for årsmøtet til orientering.

 

Vedtatt i Hamar Fiskerforening årsmøte den 20. Mars 2018