Våre vedtekter

Vedtekter for Hamar Fiskerforening

§ 1​ Navn

​Foreningens navn er Hamar Fiskerforening. Som forkortelse benyttes HFF.

§ 2​ Formål

​Foreningen skal:
​a.​Ivareta dreggefiskernes interesser i Mjøsa med tilløpselver, i følge lover og ​fiskeregler.

​b.​Arbeide for en optimal storørretbestand i Mjøsa, for at tilløpselvene i størst ​mulig grad skal ha sitt naturlige og opprinnelige biotop, samt at det ikke forekommer overfiske av ørretbestanden.

​c.​Drive Fagervik med båthavn på en slik måte at medlemmenes interesser, båter ​og fiskeredskap blir ivaretatt på best mulig måte.

​d.​Arrangere dreggekonkurranser og selskapelige sammenkomster.

​e.​Gi allmennheten fri tilgang til strandområdet på Fagervik for soling og bading.

§ 3​ Medlemskap

​Medlemskap er åpent for alle med interesse for mjøsfiske.

​Medlemmene forplikter seg til å overholde foreningens vedtekter.

Medlemmene er selv ansvarlig for at personopplysninger om seg selv er oppdatert til enhver tid, som riktig navn, adresse, telefon nr. og e-postadresse til kasserer.

​Ved regelbrudd eller andre forhold som kan være til skade for foreningen og ​​foreningens interesser kan styret fremme forslag for årsmøte / ekstraordinært årsmøte om suspensjon eller eksklusjon av medlemmet.

​Medlemmet skal med rimelig frist ha anledning til å uttale seg før vedtak om ​suspensjon eller eksklusjon fattes.

​Vedtak om suspensjon eller eksklusjon krever simpelt flertall i årsmøte /ekstraordinært årsmøte.

​Det berørte medlemmet kan innenfor en tidsfrist av 3 uker anke et slik vedtak inn for ​årsmøte / ekstraordinært årsmøte.

§ 4​ Kontingent

​Årskontingent og havneavgift fastsettes av årsmøte / ekstraordinært årsmøte.
Årskontingent og havneavgift skal være betalt innen 1. mai hver år.
​Nye medlemmer betaler fastsatt årskontingent ved innmelding.

​Juniormedlemmer betaler halv årskontingent til og med det år de fyller 17 år.
​Pensjonistmedlemmer betaler halv årskontingent fra og med det året de fyller 67 år. ​Disse er selv ansvarlige for å informere styret om sin alder.

​Medlemmer er berettiget til deltakelse i foreningens konkurranser når årskontingenten ​er betalt.

​Medlemmer som ikke har betalt årskontingent / havneavgift innen forfallsdato vil ​motta en purring. Hvis denne ikke blir betalt innen den fristen som blir satt opphører ​medlemskapet og retten til båtplass.
I tilfelle HFFs ordinære utgifter overstiger inntektene kan årsmøte / ekstraordinært årsmøte pålegge medlemmene en ekstrakontingent.

§ 5​ Årsmøte

​a.​HFFs høyeste myndighet er Årsmøte.
​Årsmøtet skal avholdes i februar/mars måned. Innkalling skal skje ved medlemmenes e-postadresse, og legges i tillegg ut på hjemmesiden 30 dager i forveien. Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 15 dager før årsmøte. Saksliste med eventuelle forslag skal være tilgjengelig for medlemmene en uke før møtet.

​Årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er møtt fram.

​b.​ Årsmøte gjennomføres slik:
​1.​Åpning ved leder
​2.​Godkjenning av innkalling og saksliste
​3.​Valg av dirigent, sekretær og 2 til å underskrive protokoll
​4.​Behandle årsmeldingen
​5.​Behandle regnskap i revidert stand
​6.​Behandle innkomne forslag
​7.​Behandle viktige saker for foreningen
​​8.​Foreta valg hvor alle styremedlemmer velges separat som følger:

​​Leder ​​velges for ett år
​​Nestleder ​​velges for to år (partall)
​Sekretær ​​velges for to år (oddetall)
​Kasserer​​velges for to år (partall)
​Styremedlem/Hyttesjef​velges for to år (oddetall)
​Styremedlem/Havnesjef​​​​velges for to år (partall)​​Styremedlem/Leder arr.komité​​velges for to år (oddetall)
​​En varamann ​​velges for to år (partall)
​En varamann ​velges for to år (oddetall)

​​Arrangementskomité
​- To medlemmer inkl. leder ​velges for to år på (oddetall)
​- To medlemmer​​velges for to år (partall)

​Valgkomité
​- Tre medlemmer inkl. leder​​velges hvert år

​To revisorer og en varamann​velges for ett år
​Representanter til HFFs tilslutningsorganisasjoner velges hvert år.

​c.​Alle som har vært medlem sammenhengende i de siste 12 måneder er valgbare.

​d.​Ingen kan uten gyldig grunn nekte å motta valg. Man kan imidlertid, etter å ha ​vært tillitsvalgt en periode, frasi seg valg i like lang tid som man har fungert.

§ 6​ Styret

​a.​Lederen setter opp sakslister, innkaller og leder styrets møter. Lederen ​skriver foreningens årsberetning og legger denne fram for årsmøtet.

​b.​Kassereren fører foreningens regnskap, innkrever kontingenter og betaler ​regninger. Kassereren skal fremlegge årsregnskap i revidert stand for ​årsmøte. ​Kassereren skal utarbeide budsjett for hvert år i samarbeid med styret. Alle uttak ​av kontanter fra bank skal godkjennes av lederen.
​c.​Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokoll og sørger for nødvendig​korrespondanse.
​d. ​Hyttesjef har som ansvar med å følge opp bolig/hytte, så den er vedlikehold og i ​orden.

​e. ​Havnesjef har som ansvar med å følge opp molo, bryggeanlegg og tildeling av plasser iht. havnereglement.

​f.​Styret skal påse at revisor så vidt mulig foretar løpende revisjon av regnskapene. ​Revisjonen skal utføres etter god revisjonsskikk og gi årsmøtet anbefalinger og ​kommentarer av økonomisk karakter.

​g.​Styret skal ivareta foreningens interesser på alle områder, og om nødvendig, ​sammenkalle til medlemsmøter og bekjentgjøre disse på betryggende måte. ​Foreningens midler forvaltes av styre etter beste skjønn. Saker som er av særlig ​viktighet, så som større bevilgninger, låneopptak med mer skal behandles av ​årsmøte / ekstraordinært årsmøte.

§ 7​ Ekstraordinært årsmøte

​Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst ​20 av foreningens medlemmer forlanger det. Når ekstraordinært årsmøte kreves skal
​styret gjøre dette kjent uten ubegrunnet opphold.

§ 8​ Oppløsning

​a.​Forslag om foreningens oppløsning må fremsettes skriftlig 1 måned før det​ordinære årsmøte. Det kreves 3/4 stemmeflertall på årsmøte for å vedta ​oppløsning. Slikt forslag skal behandles som første sak på dagsordenen.
​b.​Når foreningen besluttes oppløst, skal de oppsparte midler avsettes til et fond, til ​beste for Hamar Fiskerforenings medlemmer, etter nærmere instruks vedtatt av det ​årsmøte som beslutter foreningen oppløst. Eiendommer kan ikke selges til ​privatperson.

§ 9​ Forandringer

​Forslag til endringer i disse vedtekter skal være skriftlig, og styret i hende innen fristen ​for forslag til årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Disse vedtekter er vedtatt i Hamar Fiskerforenings ekstraordinære årsmøte den 06.10.14

​Eirik Robsahm​​ Arild Løken​​ Vidar Heggelund​​ ​

Underskrevet av 3 personer valgt i ekstraordinære årsmøte.